Toelating nieuwe kinderen

Ouders kunnen hun kind inschrijven bij een directielid. Dit kan bij mevrouw Van den Berg (directieondersteuning) en bij de heer Wink (directeur). U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 010-4829652.

Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op grond van toets- en observatiegegevens van de school van herkomst. Eventueel door de school van herkomst afgegeven adviezen betreffende groepsplaatsing of aanmelding bij PPO worden door CBS Beatrix overgenomen als voorwaarde voor de plaatsing. Er wordt altijd contact opgenomen door de directie en/of intern begeleiders bij de school van herkomst.

Indien de ouders akkoord gaan met de afspraken vermeld in deze schoolgids, kan er overgegaan worden tot plaatsing.

Inschrijving gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Indien later blijkt dat de ouders bij inschrijving noodzakelijke informatie betreffende de zorg voor de leerling hebben achtergehouden, kan de school overgaan tot directe uitschrijving. We streven ernaar niet meer dan 30 kinderen in een groep te plaatsen.

De Wet op de Expertise Centra biedt de ouders van gehandicapte kinderen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. Wij verwijzen hiervoor naar de tekst bij punt 4.4.

De inschrijving voor de Peuterspeelzaal vindt plaats op de peuterspeelzaal zelf. U kunt hiervoor een afspraak maken met de hoofdleidster mevrouw C. van Noppen. Uw kind kan vanaf 2 jaar terecht op PSZ Dikkie Dik. We gaan ervan uit dat de peuters van Dikkie Dik doorstromen naar groep 1 van CBS Beatrix als ze 4 jaar worden.

Wilt u nog wel even een afspraak maken met de directie van de school om de inschrijving te bevestigen? De persoonlijke gegevens worden dan gecontroleerd en bovendien kunt u dan alle vragen stellen die u heeft over CBS Beatrix. Het enige dat u mee moet nemen is een identiteitskaart van uw kind met daarop het burgerservice nummer van uw kind.

Een week of 6 voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u thuis een uitnodigingskaart met daarop de groepsindeling bij de betreffende leerkracht. Wilt u zelf even bellen om 5 wenmomenten (ochtend of middag) af te spreken met de juf?

De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt ten behoeve van:

  • school-administratieve redenen. De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrij-stellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de “Onderwijsmonitor Primair Onder-wijs/Voortgezet Onderwijs – gemeente Rotterdam”. De onderwijsmonitor levert uitsluitend anonieme statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.