Naar het voortgezet onderwijs

Als de kinderen in groep 8 zitten komt het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Om het proces van de keuze te begeleiden, worden de volgende stappen ondernomen:

  • In de maanden november, december en januari worden door de kinderen van groep 8, een aantal scholen voor voortgezet onderwijs bezocht.
  • De IEP-eindtoets geldt als “tweede gegeven” naast het advies dat door de school wordt uitgebracht.
  • In de maand maart/april is duidelijk naar welke school de kinderen na de basisschool gaan. De scholen voor voortgezet onderwijs hanteren zogeheten inschrijfdagen. Het inschrijven van de kinderen is een taak van de ouders.

LWOO/PRO leerlingen
Leerlingen uit groep 6, die gedoubleerd hebben en uit groep 7 die in juni van het recente schooljaar bij de CITO-LVS toetsen een leerachterstand hebben van 25% of meer, op de vakgebieden inzichte-lijk rekenen, spelling, DMT 3 en begrijpend lezen, waarbij altijd of inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen één van de onderdelen moet zijn, komen in aanmerking voor een intelligentie onderzoek. Dit onderzoek gebeurt onder verantwoordelijkheid van Koers VO, onder de noemer: “De zorgleerling in beeld”. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of de leerling geplaatst kan worden op een VO school die extra begeleiding aan deze leerling kan geven, het z.g. LWOO (Leerwegondersteuning). Hierbij is het IQ van de leerling, de leerachterstanden en eventuele sociale problemen bepalend.

Voor de zomervakantie worden de ouders van de betreffende leerlingen uitgenodigd en om toestemming gevraagd voor het onderzoek. In september wordt in Onderwijs Transparant de toetsresultaten van CITO-LVS van betreffende leerlingen ingevuld. Leerkracht en leerling vullen de Viseon vragen-lijst in. De IB-er vult het aanmeldingsformulier in. De ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring wordt toegevoegd.

Het onderzoek vindt plaats direct na de herfstvakantie, het onderzoeksbureau bespreekt de uitkomsten voor de kerstvakantie met de IB-er. Na de kerstvakantie worden ouders en kinderen uitgenodigd om de uitkomsten van het onderzoek met de leerkracht en IB-er te bespreken. Wanneer er een LWOO/PRO advies geïndiceerd is wordt tijdens dat gesprek het ingevulde OKR doorgenomen, door ouders ondertekend en het VO advies wordt meegegeven. Ouders moeten voor 1 februari hun kind inschrijven op een school met een LWOO afdeling of een praktijkschool.