Onderwijsmissie

De school streeft ernaar om samen met de ouders de aan haar toevertrouwde leerlingen zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden gedurende de leeftijd van 4 tot ca. 12 jaar. Het onderwijs is met name gericht op het voorkomen en zo nodig bestrijden van achterstanden bij de zogenaamde basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. De gekozen onderwijsleerpakketten en de gevolgde werkwijze vormen de basis voor een doorgaande lijn binnen de school.

Om deze doelstelling te bereiken, neemt de school bewust en selectief deel aan projecten van en met derden. De school is zich ervan bewust dat zij een deel van de opvoeding van de kinderen overneemt van de ouders. Een goed contact met elkaar is daarom noodzakelijk. Zo worden de ouders regelmatig in de gelegenheid gesteld om hierover met de school van gedachten te wisselen.

De school stelt zich ten doel zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te laten volgen binnen haar eigen muren. Binnen de school bestaat een leerlingvolgsysteem om eventuele achterstanden zo spoedig mogelijk te signaleren. Twee Intern Begeleidsters hebben als taak om samen met de leerkrachten individuele hulp te organiseren en de groepsleerkrachten te ondersteunen bij het geven van extra hulp aan deze leerlingen. Zo nodig wordt advies gevraagd aan de schoolcontactpersoon van PPO (Passend Primair Onderwijs), waarvan de school deel uitmaakt. De school maakt samen met andere scholen deel uit van een netwerk.