Methodes groepen 1/2

De kleuters

Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt er gewerkt met het Taal/Rekenprogramma Ko-Totaal.

Ko-Totaal is een totaalprogramma dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert.

Dit gebeurt door middel van activiteiten:

  • die een beroep doen op de actieve betrokkenheid van kinderen.
  • welke speels van opzet zijn en jonge kinderen prikkelen en stimuleren om dingen zelf te ontdekken.
  • die beschikken over een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen.
  • die communicatie over en weer uitlokken tussen de leerkracht en de kinderen, en tussen de kinderen onderling.
  • vinden deels plaats in kleine groepen van ongeveer 4 à 5 kinderen en deels in de grote groep.

Hierbij speelt de onderwijsassistente een grote rol.


Ko-Totaal is een methode bestaande uit verschillende thema’s.

Als er met een nieuw thema gewerkt gaat worden, wordt de inrichting van het lokaal aangepast door o.a. de hoeken te veranderen en andere materialen te gebruiken

Ko-Totaal

De werkwijze

Kleuters leren vooral door te doen. Ze leren in hun spel en de leerkracht speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waar kleuters van kunnen leren. Ook worden er situaties gecreëerd waarin de kinderen op verschillende manieren nieuwe ervaringen opdoen. We leren kinderen om met elkaar om te gaan en elkaar te begrijpen. Voor deze ontwikkelingen te bevorderen en om de basisvaardigheden voor taal en rekenen gestalte te geven hanteren wij de methode “Ko-Totaal”, waarbij met thema’s gewerkt wordt.

De kring is een belangrijk onderdeel van de dag. Hierin wordt gezongen en naar verhalen geluisterd. Ook vinden hier lessen plaats met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een belangrijk onderwerp hierbij is steeds: Hoe moeten we met elkaar omgaan?

Er wordt gewerkt en gespeeld aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

De meeste activiteiten komen in samenhang aan de orde door middel van thema’s.
In deze thema’s zitten alle leer- en vormingsgebieden verwerkt, bijv.:
Plakken, knippen, schilderen, bezig zijn in de huishoek, de stempelhoek, aan de zandtafel, maar ook voorbereidend rekenen, taal en schrijven.

Door deze manier van werken zijn de kleuters heel zelfstandig bezig, daar zij een keuze mogen maken op het planbord. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen uiteindelijk alle opdrachten gemaakt hebben.

Het naar binnen gaan:
De kleuters mogen 7 minuten voordat de school begint naar binnen gebracht worden. Wanneer de bel gaat om half 9, nemen de ouders afscheid en verlaten de school, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen.

Engels:
De kleuters krijgen 2x per week 30 minuten Engels met behulp van de methode Ipockets.