M. R.

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden, die voor de helft bestaat uit leden die rechtstreeks uit en door de leerkrachten is gekozen (zittingsduur 2 jaar). De andere helft wordt gevormd door leden die rechtstreeks uit en door de ouders gekozen worden (zittingsduur 4 jaar en voor 4 jaar herkiesbaar). Elk van beide helften heeft instemmingsrecht of adviesrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Het schoolbestuur en de directie moeten over hun plannen met de school in veel gevallen advies of instemming vragen aan de MR. De vergaderingen zijn openbaar, ouders mogen deze bijwonen. De MR documenten liggen te inzage bij Dhr Wink. 

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR is verplicht omdat er 29 scholen onder het PCBO vallen. Het schoolbestuur hoeft over onderwerpen van gemeenschappelijk belang alleen met de GMR en niet met de afzonderlijke medezeggen-schapsraden overleg te voeren. De besluitvorming over bovenschoolse zaken is daardoor sneller en duidelijker.

In de MR hebben de volgende leden zitting:

Namens de ouders:
Mevr. L van der Elst ( moeder van Matthijs groep 4B)
Mevr. K. van den Ouden ( moeder Quinn  groep 3B en Sem groep 6B/7B)

Namens het personeel:
Mevr. K. van Buren
Dhr. R. Wijmans

De vergaderdagen voor cursusjaar 2018-2019:

27 november 2018

8 januari 2019

5 maart 2019

7 mei 2019

18 juni 2019

9 juli 2019